Плугове

Произвежданите от ЛЮБ И СИНОВЕ плугове са проектирани в съответствие с действащата Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините, въвеждаща Директива 2006/42/ЕО в сила от 29.12.2009г.и отговарят на изискванията за безопасност, съгласно следните хармонизирани стандарти: 1. БДС EN ISO 4254-1:2009 Земеделска техника.Безопасност. Общи изисквания. , 2. БДС EN ISO 12100-1:2004 Безопасност на машините. Основни положения. Общи принципи за проектиране/разработване. Част1:Основна терминология, методология. 3. БДС EN ISO 12100-2:2004 Безопасност на машините. Основни положения. Общи принципи за проестиране/разработване. Част2:Технически принципи. Изпитанията за безопастност са извършени в акредитирана лаборатория при ЦИЗГТРЧ – Русе.

Плуг

Плуг

Плуг - 2х20

Плуг - 2х20

Плуг - 3х20

Плуг - 3х20

Плуг - 4х20

Плуг - 4х20

Плуг - 5х20

Плуг - 5х20

Показаните изделия са изработени от "Люб и Синове" ООД с гаранция за качество, произход и цена. При поръчка на продукти от галериите в сайта, Вие получава това, което е илюстрирано или модификация по Ваш избор и вкус.